Državni zbor Republike Slovenije je dne 21. 4. 2023 sprejel novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki velja od 20. 5. 2023. Novela zakona prinaša bistvene spremembe na področju obveznosti in evidentiranja izrabe delovnega časa.

Že doslej so bili delodajalci dolžni voditi evidenco o izrabi delovnega časa z nekaterimi obveznimi podatki, vključno s številom ur in skupnim številom opravljenih delovnih ur, opravljenimi urami v času nadurnega dela, neopravljenimi urami, za katere se prejema nadomestilo plače in številom ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. ZEPDSV-A nabor obveznih podatkov razširja z dodatnimi podatki, ki vključujejo čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela, izrabo in obseg izrabe odmora med delovnim časom, opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa) in v neenakomerno ali začasno prerazporejenem delovnem času ter tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu. Poleg možnosti delavca, da vpogleda v te podatke, bo moral delodajalec mesečno pisno obveščati delavce o izrabi delovnega časa. Bistvena novost se nanaša tudi na obveznost elektronskega vodenja evidence, če bi Inšpektorat RS za delo delodajalcu pravnomočno izrekel globo, ki se nanaša na kršitev pravil o delovnem času.

V praksi delodajalci izrabo delovnega časa evidentirajo na različne načine, v obliki fizične knjige ali elektronsko, nekateri delodajalci pa evidenc sploh ne vodijo. Z vidika nove ureditve bo za podjetja pomembno predvsem to, da obveznosti povezane z vodenjem evidence o izrabi delovnega časa in obveščanjem delavcev uredijo v internem aktu na način, ki bo v skladu z novelo ZEPDSV-A. Sicer bodo tvegali globe, ki bodo odslej lahko bistveno višje (tudi do 20.000 EUR).