Evropski parlament je 10. 3. 2021 sprejel resolucijo s priporočilom Evropski komisiji, da pripravi predlog direktive o primerni skrbnosti in odgovornosti podjetij. Z namenom prispevati k notranjem trgu, ki spoštuje človekove pravice, okolje in dobro upravljanje, se zakonodajalec zavzema za obvezne skrbne preglede vrednostnih verig podjetij.

Direktiva bi zavezovala vsa velika podjetja, pa tudi mala in srednja podjetja z visokim tveganjem ali ki kotirajo na borzi, in sicer ne glede na sedež, kadar poslujejo na notranjem trgu. V bistvenem bi podjetja morala analizirati učinke in oceniti tveganja v izjavi ali pripraviti strategijo primerne skrbnosti, v tem okviru tudi opredeliti svojo vrednostno (dobavno in prodajno) verigo, predvsem pa seveda odpravljati, preprečevati in blažiti negativne učinke na človekove pravice, okolje ter dobro upravljanje. Podjetja bi morala nadzorovati ali podizvajalci in dobavitelji izpolnjujejo svoje obveznosti, poleg tega pa tudi redno preverjati učinkovitost in ustreznost svoje strategije. Predvidena je javna objava izjave oziroma strategije, vključno s konkretnimi informacijami o vrednostni verigi, na spletni strani, pa tudi sodelovanje deležnikov, kot so sindikati in predstavniki delavcev. Nekatere druge obveznosti zajemajo mehanizem za obravnavanje pritožb in zunajsodna sredstva za odpravo škode pri podjetjih. Deležnikom bi seveda ostal na voljo sodni postopek in s tega vidika je pomembno, da ni predvidena avtomatična razbremenitev odškodninske odgovornosti podjetja, četudi bi ravnalo primerno skrbno. Nadzor bi pristojni državni organ opravljal v obliki preiskave, kršitelje pa bi poleg denarnih kazni lahko (začasno ali za nedoločen čas) izključil iz javnih naročil ali državnih pomoči. Sočasno sicer predlog predvideva tudi vzpodbudo v obliki finančne podpore malim in srednjim podjetjem, ki bi izpolnila svoje obveznosti glede primerne skrbnosti.

Nadzor na pravno skrbnim poslovanjem je bistven za doseganje poslovno učinkovitih rezultatov. Bodoča EU direktiva – ko in v obliki, v kateri bo veljala – bo regulativne obveznosti le povečala. Zato je podjetjem že sedaj v interesu izvesti skrbni pregled svojega poslovanja in postopoma prilagoditi prakse in politike obvladovanja tveganj ter urediti svoje notranje poslovanje in pogodbena razmerja v vrednosti verigi. Direktiva namreč predvideva izračun denarnih kazni na podlagi prometa podjetij, kar bi lahko pomenilo izjemno breme za velika, mala in srednja podjetja, če bi se naenkrat znašla v situaciji, ko ne poslujejo primerno skrbno.